line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Trendy Winter

Happy Trendy Winter
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ทุกวันพุธ ธ.ต 65.- มี.ค.66
ราคาเริ่มต้น 47,500 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

_____น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว L ก่อนนำท่านเช็คอิน

วันที่ 2: สนามบินแดกู (เกาหลีใต้ ) – เมืองคยองจู – วัดพลูกุกซา – สุสานทูมูลี – หอดูดาวซอมซองแด – ฮวังรีดันกิล

เช้า
 • ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T-WAY เที่ยวบินที่ TW106 เดินทางถึงสนามบินแดกู ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระของท่าน (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคยองจู จังหวัดคย็องซังบุกโด เมืองหลวงเก่าของเกาหลีใต้ เป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้ ใกล้ๆ กับเมืองปูซาน ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันดี แม้ว่าคยองจูจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนัก แต่ก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อย เพราะคยองจูเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรชิลลาซึ่งเป็นอาณาจักรหนึ่งของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนที่จะกลายมาเป็นอาณาจักรโชซอน และย้ายเมืองหลวงขึ้นมาทางตอนเหนือ หรือโซลในปัจจุบันนั่นเอง หากเทียบแล้วคยองจูก็คงคล้ายกับพระนครศรีอยุธยาของประเทศไทยบ้านเรา นอกจากคยองจูจะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแล้ว ภายในเมืองยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย
 • บริการแซนด์วิช และเครื่องดื่ม
 • นำท่านชม วัดพุลกุกซา (Bulguksa) เป็นวัดทางพุทธศาสนาโบราณของเกาหลีซึ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 8 ในช่วงยุคทองของราชวงศ์ชิลลา วัดนี้แสดงให้เห็นถึงทักษะทางสถาปัตยกรรมที่พัฒนาอย่างสูงและงานฝีมือที่  สร้างสรรค์ของชาวชิลลา และเจดีย์หินทั้งสองที่ตั้งอยู่ในวัดถือเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งไม่มีใครเทียบได้ในเอเชียตะวันออกเหนือทั้งหมด
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเชยูกซัมบับ (หมูผัดพริกโคชูจัง) หมูนุ่มหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ ผัดกับซอสเกาหลีโคชูจัง ห่อด้วยผักกาดหอมและข้าวสวยร้อนๆ ทานคู่กับเครื่องเคียง หรือผักอื่นๆ ตามใจชอบ

บ่าย
 • จากนั้นนำท่านชม แวะชม สุสานหลวงที่ใหญ่สุดคือ สุสานชอนมาชอง (Cheonmachong Tomb) ในปี ค.ศ. 1973 มีการขุดพบสมบัติล้ำค่าจำนวนมากในห้องฝังพระศพที่ก่อขึ้นจากไม้และหิน อุทยานทูมูลี (Tumuli Park) เป็นสุสานหลวงของอาณาจักรชิลลา ในช่วงก่อนมีการรวมประเทศในใจกลางเมืองเคียงจู ประกอบด้วยสุสาน 23 แห่ง จากทั้งหมด 200 แห่ง ที่พบในเคียงจู ได้มีการขุดค้นสุสานชนมาชอง (สุสานม้าสวรรค์) ใน ค.ศ.1974 และพบทรัพย์สมบัติมีค่าถึง 10,000 ชิ้น ชื่อของสุสานนั้นมาจากคำว่า ‘ชอนมาโด’ ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่เป็นสมบัติของชาติ เนื่องจากเป็นงานศิลปะชิ้นแรกของเกาหลีใต้ 
 • จากนั้นนำท่านชม หอดูดาวซอมซองแด (Cheomseongdae Observatory) หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก หอดูดาวแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซ็อนด็อกแห่งอาณาจักรชิลลา เพื่อใช้สำหรับการสังเกตดวงดาว ในการคาดการณ์สภาพอากาศ  และถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติลำดับที่ 31 เมื่อ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1962
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน ฮวังรีดันกิล (Hwangnidan-gil) ย่านเก่าแก่อายุกว่า 60 ปี ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมแบบเกาหลีเอาไว้ แหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งร้านอาหาร ร้านคาเฟ่สุดเก๋ในสไตล์ฮันอกให้นั่งชิล ชิมเครื่องดื่ม เบเกอร์รี่อร่อยๆ, ร้านหนังสือที่ตกแต่งสวยงามในบรรยากาศอบอุ่นและเงียบสงบ, ร้านเครื่องเขียนเก่าแก่  และร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ เช่น โปสการ์ด เทปกาว สติ๊กเกอร์ แม็กเน็ต สโนว์บอล เทียนหอม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู คัมจาทัง หรือสตูว์กระดูกหมู เป็นซุปเกาหลีรสเผ็ดที่ทำจากกระดูกสันหลังหรือกระดูกคอของหมู เคี่ยวจนได้ที่และเติมส่วนประกอบ เช่น มันฝรั่ง เส้นหมี่ หัวไชเท้า ใบงา หัวหอมใหญ่ พริกขี้หนู และงาป่น

ที่พัก

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Commodore Hotel Gyeongju หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3: เมืองปูซาน – วัดแฮดงยงกุงซา – Busan X The Sky – ศูนย์เวชสำอาง – ศูนย์สมุนไพร (ศูนย์โสมเกาหลี) – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – เมืองแทกู – ตลาดโซมุน

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน หรือทางการเรียกว่า มหานครปูซาน เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจากโซล นำท่านเยี่ยมชม วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นหนึ่งในวัดพุทธเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของเมืองปูซาน ตั้งอยู่เรียบชายฝั่งแนวโขดหินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน สร้างขึ้นเมื่อปี    ค.ศ. 1376 โดยพระที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งของยุคนั้น วัดส่วนใหญ่ของเกาหลีจะสร้างอยู่ในหุบเขา หรือในป่า แต่วัดแฮดง ยงกุงซา เป็นหนึ่งในไม่กี่วัดที่สร้างอยู่ริมทะเล หันหน้าออกไปทางทะเล ทำให้เป็นภาพที่สวยงาม และแปลกตาไม่เหมือนวัดไหนๆ ของเกาหลี จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน
 • จากนั้นนำท่านขึ้นจุดชมวิว BUSAN X The SKY แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองปูซาน หอชมวิวสูง 100 ชั้น (411.6 เมตร) ตั้งอยู่ใน Haeundae LCT Landmark Tower ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในเกาหลี และสูงที่สุดในปูซาน ท่านสามารถชมวิวทะเลของชายหาดแฮอึนแด และวิวเมืองปูซานที่สวยงาม ซึ่งมองเห็นสถานที่สำคัญต่างๆ ของปูซาน เช่น สะพานควังอัน (Diamond Bridge), อุทยานอีกีแด (Igidae Coastal Walk), เกาะทงแบก (Dongbaekseom Island) และ Marine City ได้อีกด้วย นอกจากนี้ภายในหอชมวิวยังมี ทางเดินกระจกใส, โซนถ่ายรูปดิจิตอล, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ร้านขายของที่ระลึก และ Sky Garden ให้ท่านได้นั่งพักผ่อนชมวิว
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู แฮมุลทังพรีเมี่ยม (Heamultang) ซุปรวมมิตรทะเลหม้อไฟ คล้ายๆ ต้มยำทะเลของเมืองไทย แต่ความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนำอาหารทะเลสด ๆ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึกและผักชนิดต่าง ๆ เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี หัวไช้เท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง

บ่าย
 • นำท่านสู่ ศูนย์เวชสำอาง แบรนด์ดังของเกาหลีมากมาย ที่ไม่มีขายตามท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็น สกินแคร์บำรุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์โบท็อกซ์ และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ
 • จากนั้นนำท่านรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชม ศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพ หรือ ศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า Korea’s Santorini (ซานโตรินี่เกาหลี) แลนด์มาร์คยอดฮิตของปูซาน โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอน ให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพตามกําแพง และตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอ และแกลลอรี่ บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ส์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทําที่นี่ จึงทําให้หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จัก มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี และต่างประเทศมาเที่ยวกันมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแทกู
 • นำท่านช้อปปิ้งตลาดโซมุน เป็นตลาดเก่าแก่ ดั้งเดิม ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน ที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี  มีร้านค้ามากกว่า 4,000 ร้านค้า แบ่งออกเป็น 5 โซน + 5 ตลาด ความโดดเด่นของตลาดแห่งนี้คือมีร้านค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เส้นด้าย ถัก ทอ และผ้าผืนชนิดต่างๆ  รวมไปถึงตลาดสด อาหารทะเลตากแห้ง พืชผัก สมุนไพร อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน และของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เสื้อผ้า ของกิน ของใช้ครบครัน
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (บุฟเฟ่หมูย่างเกาหลี) ต้นตำหรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเต่าถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ, และ ใช้ใบผักกาด หอมสด ห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และ เครื่องเคียง

ที่พัก

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Daegu Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4: DUTY FREE – สวนสาธารณะอัพซาน+นั่งกระเช้าลอยฟ้า – คิมกวางซอกกิล – ถนนทงซองโนช้อปปิ้งสตรีท – ดินเนอร์หรูบุฟเฟ่อาหารนานาชาติระดับพรีเมี่ยม

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   สวนสาธารณะอัพซาน (Apsan Park) เป็นสวนสาธารณะเชิงนิเวศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแทกู ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 1,680 ตารางเมตร และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของชาวแทกู นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าความยาว 790 เมตร ขึ้นไปชมวิวเมืองแดกู
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) อาหารชาววังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมี     ข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ

บ่าย
 • นำท่านเดินผ่อนคลาย ณ คิมกวางซอกกิล (Kim Gwangseok-gil Street) เป็นถนนศิลปะที่เป็นที่นิยมในเมืองแดกู ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน และผ่อนคลายไปกับการแสดงดนตรีสด, คาเฟ่, ร้านอาหาร และผลงานศิลปะ ตลอดแนวกำแพงที่มีความยาวกว่า 350 เมตร ซึ่งมีภาพวาดฝาผนัง และงานปฏิมากรรูปปั้นที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิต และผลงานทางดนตรีของ “คิมกวางซอก” นักร้องเพลงพื้นบ้านชาวเกาหลีที่ได้รับความนิยม และมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นอย่างมาก อิสระให้ได้พักผ่อนและเพลิดเพลินกับงานศิลปะจนถึ งเวลาที่เหมาะสม
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ ถนนดงซองโน (Dongseongno) ตลาดเสื้อผ้าขนาดใหญ่ ถนนสายแฟชั่นที่มีเสื้อผ้า     แบรนด์เนมของเกาหลีกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดให้เลือกซื้อกันอย่างเต็มอิ่มว่ากันว่าแฟชั่นที่นี่อาจจะล้ำหน้ากว่าที่กรุงโซลและราคาไม่แพงอีกด้วย พร้อมทั้งเลือกซื้อเครื่องสำอางค์ แบรนด์ดังของเกาหลี Etude, Skin Food, Face Shop ในราคาถูกว่าเมืองไทยประมาณ 4 เท่า
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่อาหารนานาชาติระดับพรีเมี่ยม ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติหลากหลายเมนู รวมถึงซีฟู้ด และอาหารเกาหลีแบบไม่อั้น ให้ท่านได้เลือกรับประทานอย่างจุใจ พร้อมตบท้ายด้วยเมนูของหวานสุดฟิน

ที่พัก

กลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Daegu Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5: สวนสาธารณะคยองซังคัมคยอง – สวนสนุก E WORLD – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินนานาชาติแทกูกรุงเทพฯ

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านนำชม สวนสาธารณะคยองซังคัมคยอง เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแทกู สวนแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 16,500 ตารางเมตร และถูกสร้างขึ้นในปีที่ 34 ของกษัตริย์ซอนโจแห่งราชวงศ์โชซอน 5478ในปี ค.ศ. 1965 เคยเป็นที่ทำการของผู้ว่าราชการจังหวัดคยองซังบุกโด ต่อมาในปี ค.ศ. 1965 ได้มีการย้ายที่ทำการดังกล่าวออกไป และเปิดให้เป็นสวนสาธารณะภายใต้ชื่อ “ชุงกังกงวอน”และถูกเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้ง ในปี ค.ศ. 1997 และเป็นที่รู้จักในนามว่า “คยองซังคัมคยอง” และยังคงไว้ซึ่งสถานที่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น) เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เนื้อไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี รสเผ็ดถึงเครื่อง ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย
 • นำท่านเพลิดเพลินไปกับ สวนสนุก E-WORLD ซึ่งเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลีใต้ เปิดเมื่อปี 1995เครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ “สกายจั๊ม” หรือเรียกว่า “หอสูง” ให้โดดวัดใจท้าทายความกล้า นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นสุดมันส์ อาทิเช่น รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้านผีสิง ฯลฯ และสวนดอกไม้นานาชนิด อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพน่ารักๆ เก็บเป็นที่ระลึก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแทกู เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนำท่านช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
 • นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน T-WAY 
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
07 - 11 ธ.ค. 65
47,500
46,500
45,500
5,500
14 - 18 ธ.ค. 65
47,500
46,500
45,500
5,500
21 - 25 ธ.ค. 65
47,500
46,500
45,500
5,500
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 66
52,900
51,900
50,900
5,500
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 66
52,900
51,900
50,900
5,500
30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 66
52,900
51,900
50,900
5,500
04 - 08 ม.ค. 66
47,500
46,500
45,500
5,500
11 - 15 ม.ค. 66
47,500
46,500
45,500
5,500
18 - 22 ม.ค. 66
47,500
46,500
45,500
5,500
25 - 29 ม.ค. 66
47,500
46,500
45,500
5,500
01 - 05 ก.พ. 66
47,500
46,500
45,500
5,500
08 - 12 ก.พ. 66
47,500
46,500
45,500
5,500
15 - 19 ก.พ. 66
47,500
46,500
45,500
5,500
22 - 26 ก.พ. 66
47,500
46,500
45,500
5,500
01 - 05 มี.ค. 66
47,500
46,500
45,500
5,500
08 - 12 มี.ค. 66
47,500
46,500
45,500
5,500

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – แดกู – กรุงเทพฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชื้อเพลิง
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารจำนวน 11 มื้อ ( อาหารเช้า 4 มื้อ / อาหารกลางวัน 4 มื้อ / อาหารค่ำ 3 มื้อ ) ตามระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และ ไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติด Covid 19 ในระหว่างท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับผู้ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีค่าบริการเพิ่มเติม 650 บาท/ท่าน/ 1 ครั้ง การพิจารณาผล K-ETA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.)
ข้อแนะนำ!!!!

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้นจึงแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเครมค่าใช้จ่าย และค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
  1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  2. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน (ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน)
  3. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมาที่ช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
   • ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็นต้น)
   • ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น) + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาพาสปอร์ต
   • กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมัคร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้
   • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1
   • หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
   • ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
    หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน / สำเนาสูติบัตร
    *** การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ ***
  4. หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  5. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการจอง

  การยกเลิกการจองนั้น จะต้องอีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
   ***  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ****
  • การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
  • คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น chatter flight (เหมาลำ), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล ดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
  • ทัวร์นี้สำหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทขอยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ทางบริษัทคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
  • หนังสือเดินทาง(passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
  • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
  • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท
   ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
  • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีได้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี ผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อ หรือไม่ซื้อ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
  • กรุ๊ปทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เช่น ร้านโสม, ฮอตเกนามู, ศูนย์น้ำมันสน, เครื่องสำอาง Cosmetic ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยว
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea