line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Romantic Autumn

Happy Romantic Autumn
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ก.ย. - พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 • ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินที่__
 • (หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ได้ในวันเดินทาง) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอำานวยความสะดวกแด่ท่าน อยู่บริเวณแถว__สายการบิน__ ประตูทางเข้าที่__

วันที่ 2 : อินชอน (เกาหลีใต้) – สวนยางจูนาริ – โกบงซานคาเฟ่ – ปั่นเรลไบค์

เช้า

อินชอน (เกาหลีใต้) – สวนยางจูนาริ

 • เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับ เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)
 • หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางชมและถ่ายภาพสวน ยางจูนาริ สวนที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้ามูห์ลีย์ สีชมพู Pink Muhly, ทุ่งหญ้าโคเชีย หรือ ดอกหญ้าไม้กวาดที่มีพุ่มสีเขียว สีชมพู, ดอกบานไม่รู้โรย, ดอก Whirling Butterflies (ดอกเล็กๆ สีขาวอมชมพู) ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี้ เมนูที่นำเนื้อไก่ที่หั่นออกมาเป็นชิ้นพอคำ ซึ่งเนี้อไก่ จะผ่านการคลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุง และหมักไว้จนได้ที่ วิธีการปรุงมี 2 แบบ แบบ นำมาผัดบนกระทะยักษ์ หรืออีกวิธีคือ แบบนำมาย่างบนเตาพร้อมด้วย Rice cake

บ่าย

โกบงซานคาเฟ่ – ปั่นเรลไบค์

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่คาเฟ่โกบงซาน จุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองชุนชอน มีทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งกลางวัน และกลางคืน มีคาเฟ่และร้านอาหาร ให้ท่านได้เดินเล่นที่ระเบียง หรือในสวน จิบกาแฟพร้อมเพลิดเพลินไปกับการชมวิวไปด้วย ให้บรรยากาศที่ผ่อนคลายกันเลยทีเดียว
 • จากนั้นพาท่าน ปั่นจักรยานเรลไบค์ ให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบนรางรถไฟเก่า โดยใช้จักรยานที่สร้างขึ้นเพื่อปั่นบนรางรถไฟเท่านั้น ลักษณะมีล้อ 4 ล้อ นั่งได้ 2 ท่าน และ 4 ท่าน ระยะทางในการปั่นโดยประมาณ 4 กิโลเมตร ยาวขนานไปกับทะเลตะวันออกของเกาหลี ระหว่างทาง ชมทิวป่าสน และทัศนียภาพอันงดงามของหินที่มีลักษณะแปลกตา มีจุดแวะพัก ลานชมวิว ร้านกาแฟริมทะเล อุโมงค์จำลองที่มีการจัดแสดงเลเซอร์เกี่ยวกับโลกใต้ท้องทะเล ในการปั่น 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ramada Pyeongchang เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3 : อุทยานแห่งชาติโอแดซาน–วัดวอลจองซา– พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบัพ – สวนฮานึล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อุทยานแห่งชาติโอแดซาน–วัดวอลจองซา

 • จากนั้นพาท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโอแดซาน  ซึ่งถูกตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1975 กั้นพรมแดนระหว่างเมืองคังนึง ฮงซอน และเพียงชาง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5 ตารางกิโลเมตร และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ในแต่ละปีโอแดซานต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 800,000 คน ในฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ในเขตอุทยานจะออกดอกบานสะพรั่ง ขณะที่ในฤดูหนาวจะปกคลุมไปด้วยหิมะ และฤดูใบไม้ร่วงจะเต็มไปด้วยพรรณไม้ หลากสีสันที่พากันเปลี่ยน สีพร้อมจะผลัดใบโอแดซาน เป็นป่าสนอันกว้างขวาง และมีแนวเขาที่ราบเรียบเชื่อมยอดเขา 5 ยอด เขาซึ่งเป็นที่กล่าวว่าเป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์เข้าด้วยกัน หุบเขาโซกึมกัง มีจุดเด่นอยู่ที่ก้อนหินใหญ่รูปทรงแปลกๆ ป่าเขียวชอุ่ม และน้ำตกมากมายด้วยความสวยงามของอุทยานแห่งชาติโอแดซาน จึงส่งผลให้ได้รับสมญานามว่า “ห้าภูเขาใหญ่ หรือ ห้ายอดภูเขา” เลื่องชื่อในด้านความงามของหุบเขา ที่สลับกับลำธารสายน้ำและธรรมชาติที่งดงาม โดยเฉพาะเป็นแหล่งศูนย์รวมวัดที่มากที่สุดของประเทศ ประกอบไปด้วยวัดกว่า 60 วัด และสำนักปฏิบัติธรรม 8 สำนัก
 • พาท่านชม วัดวอลจองซา (Woljeongsa Temple) วัดที่ยังคงความงดงาม ตั้งอยู่ในป่าทึบทางหุบเขาฝั่งตะวันออก ของภูเขาโอแดซาน เป็นหนึ่งในวัดหลักแห่งที่ 4 ของศาสนาพุทธนิกายโจเกจงในจังหวัดคังวอนโด และเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในสมัยราชวงศ์ชิลลา บริเวณโดยรอบวัดนี้มีความงดงามเป็นอย่างมาก รายล้อมด้วยแมกไม้อันสวยงาม จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ชั้นนำของเกาหลีมากมาย เช่นเรื่อง เอพริว สโนว์ เป็นต้น
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู มันดูจอนกล

บ่าย

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบัพ – สวนฮานึล

 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (KIM MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย อีกทั้งยังให้ท่านได้ลองฝึกทำข้าวห่อสาหร่ายเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี อีกทั้งยังให้ท่านได้ลองฝึกทำข้าวห่อสาหร่ายเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี
 • สวนฮานึล (Haneul Park) ตั้งอยู่ที่ World Cup Park เป็นสวนดอกหญ้าสีเหลือง มีฉากหลังเป็นภูเขาหิน ตรงกลางสวนจะมีจุดชมวิวโดยรอบ สามารถขึ้นไปชมวิวโดยรอบของสวน
ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น เมนู พัลแส็กซัมกย็อบซัล หรือเมนูหมูย่าง 8 สี ที่พิเศษของเมนูนี้คือ เป็นร้านหมูย่างที่หมักหมู 8 รสชาติ  ร้านดังของกรุงโซล ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองความอร่อยของแต่ละแบบ ซึ่งมีทั้งหมด 8 รสชาติ

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Lotte City Myeongdong Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4: ศูนย์เวชสำอาง – โซลสกาย @ ล็อตเต้ทาวเวอร์ – ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี – สวนสนุกล็อตเต้แอดเวนเจอร์ – ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ศูนย์เวชสำอาง – โซลสกาย @ ล็อตเต้ทาวเวอร์

 • จากนั้นได้เวลานำท่านสู่ ศูนย์เวชสำอาง แบรนด์ดังของเกาหลีมากมายที่ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป
 • นำท่านขึ้นลิฟท์ โซลสกายที่ ลอตเต้เวิล์ดทาวเวอร์ เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน ด้านบนทาวเวอร์ประกอบด้วยแกลเลอรี่ คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง
 • ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋านาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ ไก่ตุ๋นโสม+หอยเป๋าฮื้อ ของขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอน มีต้นตำรับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบำรุงกำลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรนานาชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น และ ความพิเศษ!! เพิ่มเห็ดเป๋าฮื้อ กินพร้อมกับเครื่องเคียง

บ่าย

ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี – สวนสนุกล็อตเต้แอดเวนเจอร์ 

 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ
 • จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุกล็อตเต้แอดเวนเจอร์ (LOTTE ADVENTURE) ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์ และไฮเทคในรูปแบบใหม่ที่สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี สนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากชนิดทั้งในร่มและกลางแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยกับโลกของซินแบต หอคอย บันจี้ดร็อป โรงหนังสามมิติ ไวกิ้ง รถรางไฟฟ้า ชมความงามของสวนสนุกทั้งภายในและนอกอาคาร เกมส์การละเล่นต่างๆ ขบวนพาเหรด โชว์ต่างๆ ตลอดจนร้านขายอาหาร ร้านขายของที่ระลึกเฉพาะของสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์พรีเมี่ยมสุดหรู ภัตตาคารริมแม่น้ำฮัน @Chavit Cuisine เมนูบุฟเฟ่ต์สุดพรีเมี่ยมที่คัดสรรมาให้คุณได้ลิ้มรสอาหารรสเลิศมากกว่า 165 ชนิด ทั้งอาหารสไตล์ยุโรป อาหารญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย จีน และของหวานสุดอร่อย ปรุงกันสดๆ ให้ท่านได้เห็นถึงกรรมวิธีขั้นตอนในการทำ พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของแม่น้ำฮัน ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะไม่มีวันลืม ตามคอนเซ็ปของร้านที่ว่า “Chavit Cuisine, the buffet restaurant filled with taste, flavor and pleasure!”

ช้อปปิ้งเมียงดง

 • จากนั้นให้อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม สยามสแควร์เกาหลี เป็นแหล่งแฟชั่นการแต่งกายที่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสื้อผ้า แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องประดับสวยงามต่างๆ เครื่องสำอางยี่ห้อดังมากมาย เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood อื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นของบ้านเราด้วย
ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Lotte  City Myeongdong Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5: ศูนย์สมุนไพร – พระราชวังชางด็อก+สวมชุดฮันบก – ช้อปปิ้งฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ศูนย์สมุนไพร – พระราชวังชางด็อก+สวมชุดฮันบก

 • นำท่านรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพ หรือศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 • ถึงเวลานำท่านเปลี่ยนชุดฮันบก เข้าสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีชมสถาปัตยกรรมความงามของ พระราชวังชางด็อก อันเลื่องชื่อของเกาหลี ซึ่งสร้างขึ้นใน ค.ศ.1 405 สมัยพระเจ้าแทจง ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอนที่สำคัญ มีความงดงามด้านสถาปัตยกรรม วังแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พำนักของกษัตริย์ ที่ว่าราชการ ตลอดจนถึงที่ทำงานของขุนนาง มานานกว่า 300 ปี
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ Big Guy’s Lobster Lotte World

บ่าย

ช้อปปิ้งฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

 • นำท่านสู่ ย่านฮงแด ย่านที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และเป็นแหล่งค้าของสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน รองเท้า และอื่นๆ สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่ไม่แพง โดยมีแหล่งสำหรับเลือกซื้อสินค้าที่สำคัญๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
 • ได้เวลาพาท่านไปที่สนามบิน ระหว่างทาง ให้ท่านได้ช้อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้ง กิมจิ ไก่ตุ๋นโสม ที่บรรจุอยู่ในถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึกมากมาย
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 655
 • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 01.10 น.

ตารางสายการบิน

กรุงเทพฯ - อินชอน (BKK - ICN)
เที่ยวบิน
เวลา
KE 658
22.40 - 06.10 น.
KE 652
23.30 - 06.55 น.
OZ 742
01.10 - 09.15 น.
TG 658
23.10 - 06.35 น.
TG 656
23.30 - 06.55 น.
อินชอน - กรุงเทพฯ (ICN - BKK)
เที่ยวบิน
เวลา
KE 651
18.05 - 21.45 น.
KE 659
19.45 - 23.50 น.
OZ 741
19.30 - 23.10 น.
TG 655
21.20 - 01.10 น.

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
25 - 29 ก.ย. 62
43,900
42,900
41,900
5,900
02 - 06 ต.ค. 62
44,900
43,900
42,900
5,900
10 - 14 ต.ค. 62
46,900
45,900
44,900
6,900
16 - 20 ต.ค. 62
44,900
43,900
42,900
5,900
23 - 27 ต.ค. 62
44,900
43,900
42,900
5,900
30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
44,900
43,900
42,900
5,900
06 - 10 พ.ย. 62
44,900
43,900
42,900
5,900
13 - 17 พ.ย. 62
44,900
43,900
42,900
5,900
20 - 24 พ.ย. 62
44,900
43,900
42,900
5,900
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
44,900
43,900
42,900
5,900

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง กรุงเทพ-อินชอน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • สัมภาระน้ำหนัก OZ/KE น้ำหนักรวมไม่เกิน 23 กิโลกรัม และ TG ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อใบ/ท่าน
 • ค่าทิป 20,000 วอน สำาหรับ มัคคุเทศก์ และคนขับ
ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำากับภาษี
 • ค่าวีซ่าสำาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสาร คือ พาสปอร์ต, ใบประจำาตัวคนต่างด้าว, ใบสำาคัญถิ่นที่อยู่, สำาเนาทะเบียนบ้าน, สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดำา2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป)
ระเบียบการสำรองที่นั่ง
  ระเบียบการสำรองที่นั่ง และเงื่อนไข โทร. 02-539-5770 แฟกซ์ 02-932-5352

  สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมเอกสารดังนี้

   1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง
   2. ยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
   3. เงินมัดจำท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 - 20 วัน
   4. การยกเลิก
    กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลา และจำนวนดังนี้
    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน
    • ยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
    • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
    • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
   5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
   6. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
   7. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การโอนเงินเข้าบัญชี
 • ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขา: ย่อยลาดพร้าว 71
  ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด
  บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 253-202057-8

 • ธนาคาร: กสิกรไทย สาขา: ย่อย ลาดพร้าว 71
  ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด
  บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 601-2-02452-3
 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352

  กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

เอกสารใช้ประกอบในการเดินทาง
  1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)

  สำหรับท่านที่ไม่เคยไปเกาหลี เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  1. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มต้นการทำงาน)
  2. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการ กรุณาจัดเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อของท่านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
  3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
  4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบัน
  5. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาอังกฤษ
   ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
   1. หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
   2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน
   3. สำเนาสูติบัตร

  *การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบเพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้

หมายเหตุ
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน ขึ้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ทางบริษัทคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.