line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Trendy Spring

Happy Trendy Spring
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : มี.ค.-พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

_____ น.
 • ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินที่ KE662
 • (หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ได้ในวันเดินทาง) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอำานวยความสะดวกแด่ท่าน อยู่บริเวณแถว M สายการบิน KOREAN AIR ประตูทางเข้าที่ 6

วันที่ 2: กิมแฮ (ปูซาน) – วัดพลูกุกซา – สุสานทูมูลี – หอดูดาวซอมซองแด

เช้า

กิมแฮ (ปูซาน)

 • เดินทางถึงสนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับ เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)
 • หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นําคณะเดินทางสู่ จังหวัดเคียงซังนัมโด เมืองเคียงจู (Gyeongju) เมืองเก่าแก่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “ พิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง” เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูเจยุกซัมบัพ เมนูหมูผัดซอสเกาหลี คลุกคลิก รับประทานพร้อมกับ ผักห่อเป็นคำ พอดีคำ

บ่าย

วัดพลูกุกซา – สุสานทูมูลี – หอดูดาวซอมซองแด

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพลูกุกซา Bulguksa เป็นวัดทางพุทธศาสนาโบราณของเกาหลีซึ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 8 ในช่วงยุคทองของราชวงศ์ชิลลา วัดนี้แสดงให้เห็นถึงทักษะทางสถาปัตยกรรมที่พัฒนาอย่างสูงและงานฝีมือที่สร้างสรรค์ของชาวซิลลา และเจดีย์หินทั้งสองที่ตั้งอยู่ในวัดถือเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาซึ่งไม่มีใครเทียบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียง เหนือทั้งหมด
 • แวะชม สุสานหลวงที่ใหญ่สุดคือ สุสานชอนมาชอง (Cheonmachong Tomb) ในปี ค.ศ. 1973 มีการขุดพบสมบัติล้ำค่าจำนวนมากในห้องฝังพระศพที่ก่อขึ้นจากไม้และหิน อุทยาน ทูมูลี (TUMULI PARK) เป็นสุสานหลวงของอาณาจักรชิลลา ในช่วงก่อนมีการรวมประเทศในใจกลางเมืองเคียงจู ประกอบด้วยสุสาน 23 แห่งจากทั้งหมด 200 แห่งที่พบในเคียงจู ได้มีการขุดค้นสุสานชนมาชอง (สุสานม้าสวรรค์) ใน ค.ศ.1974 และพบทรัพย์สมบัติมีค่าถึง 10,000 ชิ้น
 • จากนั้นพาท่านไปยัง หอดูดาวซอมซองแด Cheomseongdae Observatory หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก หอดูดาวแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซ็อนด็อกแห่งอาณาจักรชิลลา (Queen Seondeok of Silla) เพื่อใช้สำหรับการสังเกตดวงดาว ในการคาดการณ์สภาพอากาศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเกษตรให้แก่ชาวบ้าน และถูกกำหนดให้เป็น สมบัติของชาติลำดับที่ 31 เมื่อ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1962
ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น เมนูคัมจาทัง เล้งเกาหลีที่คุณต้องลอง สัมผัสรสชาติใหม่ของเล้งในแบบฉบับเกาหลี ด้วยกระดูกหมูชั้นดี ชิ้นโต คัดพิเศษ เคี่ยวจนข้นในน้ำซุปรสชาติกลมกล่อม ที่ปรุงรสด้วยเครื่องเทศตำรับเกาหลีแท้ๆ จนนุ่มชุ่มลิ้น รสชาติผสมกันอย่างลงตัว

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Gyeongju Hotel Commodore หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3 ฟาร์มผลไม้ – อัพซานพาร์คขึ้นเคเบิ้ลคาร์ – สวนสนุกอีเวิลด์ – ช้อปปิ้งดงซองโนสตรีท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ฟาร์มผลไม้ – อัพซานพาร์คขึ้นเคเบิ้ลคาร์

 • ออกเดินทางสู่เมืองแดกู จากนั้นพาท่านสู่ชมวิถีชีวิตชาวไร่ผลไม้ (ผลไม้ตามฤดูกาล) ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลไม้ที่มีรสชาติหวานหอมชวนน่ารับประทาน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลไม้ และท่านยังสามารถเลือกเก็บเลือกชิมได้จากภายในไร่ (จำกัดจำนวนโดยขึ้นอยู่กับผลผลิตแต่ละสัปดาห์) ช้อปปิ้งผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อฝากคนทางบ้านหรือทานสดๆซึ่งที่ไร่แห่งนี้หลังจากนั้น
 • นำท่านเดินทางสู่ อัพซาน พาร์ค ( Apsan Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เชิงเขา และยังมี cable car ระยะทาง 790 ม. พาขึ้นไปชมวิว เกือบจะ 360 องศา ของเมืองแดกู และยังเป็น 1 ในสวนสาธารณะประเภท Urban-Eco Park ที่ใหญ่ที่สุดของแดกู มีภูเขาอัพซาน ซึ่งสูงประมาณ 600 ม. จะมีทั้งส่วนที่เป็นสวนสาธารณะ ที่มีลำธารเล็กๆ ไหลผ่าน และส่วนที่เป็นภูเขา ซึ่งแบ่งระดับการเดินยากง่าย ได้ถึง 3 ประเภท ระยะทางสำหรับการเดิน trekking มีตั้งแต่ 2 - 4 กม.  ให้นักปีนเขาได้เลือก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ไก่ตุ๋นโสม ของขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอนมี ต้นตำรับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบำรุงกำลังและเสริมสุขภาพ ภายในไก่จะยัดไส้สมุนไพรต่างๆ เช่น ข้าวเหนียว รากโสมพริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น กินพร้อมกับเครื่องเคียง

บ่าย

สวนสนุกอีเวิลด์ – ช้อปปิ้งดงซองโนสตรีท

 • พาท่านเพลิดเพลินไปกับ สวนสนุก E-WORLD ซึ่งเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลีใต้ เปิดเมื่อปี 1995 เครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ “สกายจั๊ม” หรือเรียกว่า “หอสูง” ให้โดดวัดใจท้าทายความกล้า นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นสุดมันส์ อาทิเช่น รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้านผีสิง ฯลฯ และสวนดอกไม้นานาชนิด อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพน่ารักๆ เก็บเป็นที่ระลึก
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ เมนู คาลบี้ (หมูย่างเกาหลี) ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ, และใช้ใบผักกาด หอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียง

 • จากนั้นนำทุกท่าน ช้อปปิ้งถนนดงซองโน(Dongseongno) ตลาดเสื้อผ้าขนาดใหญ่ ถนนสายแฟชั่นที่มีเสื้อผ้า แบรนด์เนมของเกาหลีกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดให้เลือกซื้อกันอย่างเต็มอิ่มว่ากันว่าแฟชั่นที่นี่อาจจะล้ำหน้ากว่าที่กรุงโซลและราคาไม่แพงอีกด้วย พร้อมทั้งเลือกซื้อเครื่องสำอางค์ แบรนด์ดังของเกาหลี Etude, Skin Food, Face Shop ในราคาถูกว่าเมืองไทยประมาณ 4 เท่า
ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Daegu Grand Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4: วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์เวชสำอาง – ล็อตเต้ เอาท์เลท – ปูซานทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งนัมโพดง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์เวชสำอาง

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองปูซาน จากนั้นพาท่านไป วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นหนึ่งในวัดพุทธเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของเมืองปูซาน ตั้งอยู่เรียบชายฝั่งแนวโขดหินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยพระที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งของยุคนั้น วัดส่วนใหญ่ของเกาหลีจะสร้างอยู่ในหุบเขา หรือในป่า แต่วัดแฮดงยงกุงซา เป็นหนึ่งในไม่กี่วัดที่สร้างอยู่ริมทะเลเลย อีกทั้งยังหันหน้าของวัดออกไปทางทะเลด้วย ทำให้เป็นภาพที่สวยงาม และแปลกตาไม่เหมือนวัดไหนๆ ของเกาหลี
 • จากนั้นได้เวลานำท่านสู่ศูนย์เวชสำอาง แบรนด์ดังของเกาหลีมากมาย ที่ไม่มีขายตามท้องตลาด

จากนั้นพาท่านรับประทานอาหารกลางวัน เมนู แฮมุลทัง ซีฟู้ดหม้อไฟ คล้ายต้มยำทะเลของเมืองไทย แต่ความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนำอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก เนื้อปลา หอย และปู และผักชนิดต่างๆ เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี หัวไชเท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันในกระทะบนเตาแก๊ส ทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย

ล็อตเต้ เอาท์เลท – ปูซานทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งนัมโพดง

 • นำท่านช้อปปิ้งที่ ล็อตเต้ เอาท์เลท นับว่าเป็น Outlet Mall ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายแบรนด์ที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตแล้วนํามาขายในราคาพิเศษ สินค้าแบรนด์เนมลดราคา กันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้ออย่างมากมาย และที่นี่รับบัตรเครดิตท่านสามารถจับจ่ายได้อย่างสบายใจ ตั้งแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไป จนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นต้น
 • จากนั้นนําคณะเดินทางสู่ ปูซานทาวเวอร์ (รวมลิฟท์) ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark สําคัญของเมือง สําหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมาย คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของ หอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดสําหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา
 • ช้อปปิ้งย่าน Nampodong Street ที่เปรียบเสมือนย่านเมียงดงที่โซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่น่าจะถูกอกถูกใจขาช้อปไม่น้อย เนื่องจากเต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้ เพลิดเพลินเจริญใจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ที่ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในเมืองโซล รวมไปถึงร้านเครื่องสำอาง ร้านอาหาร และร้านกาแฟ

รับประทานอาหารค่ำ เมนู ณ The Party Premium Buffet เมนู บุฟเฟ่ต์สุดพรีเมี่ยมที่คัดสรรมมาให้คุณได้ลิ้มรสอาหารรสเลิศ มากกว่า 100 ชนิด ทั้งอาหารสไตล์ยุโรป อาหารญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย จีน ซีฟู๊ดย่าง และของหวานสุดอร่อย ปรุงกันสดๆ ให้ท่านได้เห็นถึงกรรมวิธี ขั้นตอนในการทำ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Citadines Haeundae Busan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5: ศูนย์สมุนไพร – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ซองโด สกายวอล์ค – อุโมงค์ไวน์ – ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ศูนย์สมุนไพร – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน

 • นำท่านรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพรหรือ ศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่าKorea’s Santorini” (ซานโตรินี่เกาหลี) โดยชื่อเรียกนี้ มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านกัมชอน ให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพตามกําแพง และตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอ และแกลลอรี่ บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ส์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทําที่นี่ จึงทําให้หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จัก มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี และต่างประเทศมาเที่ยวกันมาก พาท่านชมวิวเมือง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่งแครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง

บ่าย

ซองโด สกายวอล์ค – อุโมงค์ไวน์ – ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพ

 • นำท่านชมSongdo Skywalk ให้ท่านชมวิวริมทะเล และทัศนียภาพของหาดซงโด แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองปูซาน เป็นสะพานแก้วยื่นออกไปกลางทะเล ตัวสะพานมีระยะทางสั้นๆ เพียง 104 เมตร นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นผิวน้ำผ่านพื้นกระจกได้ด้วย เดินชมวิวไปตามทาง รับลมทะเลเย็นๆ
 • จากนั้นนำท่านสู่ อุโมงค์ไวน์ ชมโรงบ่มไวน์ที่ดัดแปลงจากอุโมงค์รถไฟเดิม และสามารถชิมไวน์ได้อีกด้วย
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้ง กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึก มากมาย ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE661
 • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
04 - 08 มี.ค. 63
34,900
33,900
32,900
4,000
11 - 15 มี.ค. 63
34,900
33,900
32,900
4,000
18 - 22 มี.ค. 63
34,900
33,900
32,900
4,000
25 - 29 มี.ค. 63
34,900
33,900
32,900
4,000
03 - 07 เม.ย. 63
35,900
34,900
33,900
4,000
10 - 14 เม.ย. 63
41,900
40,900
39,900
5,000
11 - 15 เม.ย. 63
41,900
40,900
39,900
5,000
22 - 26 เม.ย. 63
35,900
34,900
33,900
4,000
30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63
37,900
36,900
35,900
4,000
13 - 17 พ.ค. 63
35,900
34,900
33,900
4,000
20 - 24 พ.ค. 63
34,900
33,900
32,900
4,000
27 - 31 พ.ค. 63
34,900
33,900
32,900
4,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea