โปรแกรมทัวร์ : Happy Natural Wonders Jeolla-Seoul

Happy Natural Wonders Jeolla-Seoul
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : มี.ค. – พ.ค. (เดินทางทุกวันพุธ)
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

_____น
 • ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินที่ KE662
 • (หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ได้ในวันเดินทาง) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอำานวยความสะดวกแด่ท่าน อยู่บริเวณแถว M สายการบิน Korean Air ประตูทางเข้าที่ 6

วันที่ 2: กิมแฮ (ปูซาน) – หมู่บ้านนากานอัพซอง – อุทยานเชิงนิเวศน์ Suncheon Bay

เช้า

กิมแฮ (ปูซาน) – หมู่บ้านนากานอัพซอง - อุทยานเชิงนิเวศน์ Suncheon Bay

 • เดินทางถึงสนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซุนชอน เยี่ยมชม หมู่บ้านนากานอัพซอง เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีขนาดใหญ่ มีคนอาศัยอยู่เกือบ 100 หลังคาเรือน ซึ่งบ้านแต่ละหลังยังคงรักษาของดั้งเดิมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ห้องที่ทำมาจากดิน, ห้องครัวแบบดั้งเดิม, ระเบียงบ้านแบบเกาหลีโบราณ รวมทั้งบ้านหลังคามุงด้วยฟาง ที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของบ้านเกาหลีแบบโบราณ นอกจากอาคารบ้านเรือนแล้วยังมีปราสาทโบราณ ที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี้อีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนำไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ทานกับเครื่องเคียงจำพวกผัก ซุปสาหร่าย เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย
บ่าย
พาท่านชมวิว อุทยานเชิงนิเวศน์ Suncheon Bay ตั้งอยู่ที่เมือง Suncheon ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พื้นที่ปกคลุมไปด้วยต้นกก มีสะพานทางเดินทอดยาว และนกหลากหลายพันธ์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับธรรมชาติ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ เมนู แฮมุลทัง ประกอบด้วย อาหารทะเลสด เช่น หอย ปู กุ้ง และผักสดต่างๆ ต้มบนหม้อไฟร้อนๆ รับประทานกับ กิมจิ และเครื่องเคียง พร้อมข้าวสวย
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MVL Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3: สถานีรถไฟกกซอง - อุโมงค์ต้นสนเมตาเซโคเอีย – ป่าไผ่เมืองดัมยาง – เมืองจอนจู

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สถานีรถไฟกกซอง - อุโมงค์ต้นสน เมตาเซโคเอีย – ป่าไผ่เมืองดัมยาง – เมืองจอนจู

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกกซอง พาท่านชม สถานีรถไฟกกซอง สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อแห่งใหม่ ซึ่งเป็นฉากในการถ่ายละครหลายเรื่อง และจุดที่น่าสนใจคือการซ่อมบำรุงหัวรถจักรไอน้ำ คันเก่าให้กลับมาวิ่งได้อีกครั้ง พร้อมทั้งเปิดให้บริการ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู บุลโกกิ อาหารท้องถิ่นดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอส และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาท่านนำมาย่างขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิบนกระทะแบน หรือทรงครึ่งวงกลม พร้อมผักกะหล่ำ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน และเครื่องเคียงต่างๆ
บ่าย
 • พาท่านเดินทางสู่เมืองดัมยาง ชมความงามของ อุโมงค์ต้นสนเมตาเซโคเอีย แนวต้นสนแดงที่ปลูกยาวตลอดแนวถนน ปลูกตั้งแต่ปี1970 จนถึงปัจจุบั นต้นเมตาเซโคเอียมีขนาดใหญ่ และพอฤดูใบไม้ผลิใบจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม เป็นอุโมงค์ต้นไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามมาก ซึ่งในปี 2002 ได้รับรางวัลจาก Korea Forest Service ยกให้เป็นเส้นทางที่สวยงามที่สุดของเกาหลี มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร
 • นอกจากนี้เมืองดัมยางยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอาชีพการปลูกไผ่ ซึ่งไผ่ที่ได้เป็นไผ่ที่มีคุณภาพดี ทนทาน เมืองดัมยางจึงเป็นศูนย์กลางในการปลูกไผ่ และงานศิลปหัตถกรรมที่ทำจากไผ่มากมาย พาชมความงามของ ป่าไผ่เมืองดัมยาง ที่มีไผ่ขึ้นอยู่หนาแน่น ภายในป่าจะมีทางเดินชมความงามของต้นไผ่ และระหว่างทางจะมีศาลา ไว้ให้นั่งพัก ทางเดินนั้นจะมีทางแยกไปหลายเส้นทาง
 • จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองจอนจู
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ เมนูอาหารชาววัง Hanjeongsik หลากหลายด้วยอาหารพื้นเมืองเกาหลี ที่คัดสรรคุณภาพมาให้ท่านเลือก ทั้งข้าวยำเกาหลี หมูสามชั้นย่างรสเลิศ ปลาหมึกผัดพริกแกงเกาหลี เครื่องเคียง และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่พัก
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Jeonju Ramada Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4: หมู่บ้านวัฒนธรรมเมืองจอนจู (สวมชุดฮันบก) – โบสถ์คาทอลิก – เดินทางสู่กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ศูนย์เวชสำอางค์ – ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชมเมืองจอนจู พร้อม สวมชุดฮันบก ซึ่งเมืองจอนจูนั้นเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เนื่องจากยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนแบบโบราณของเกาหลีเอาไว้ได้ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีชื่อว่า หมู่บ้านจอนจูฮันอก เป็นบ้านแบบฮันอก เกาหลีดั้งเดิม
 • นำท่านชมความงามของโบสถ์คาทอลิค แห่งแรกของเกาหลีได้รับการยกย่องให้เป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในเกาหลีและมีประวัติอันน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะยุคราชวงศ์โชซอนเกาหลีใต้ ไม่อนุญาตให้มีการนับถือศาสนาคริสต์ ดังนั้นผู้ใดที่นับถือศาสนาคริสต์ก็จะถูกลงโทษอย่างหนัก ในเวลาต่อมา... ศาสนาคริสต์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ในปี ค.ศ. 1891 พระคาทอลิกชาวฝรั่งเศส Xavier Baudounet จึงรวบรวมเงินและขอซื้อที่ดินที่เคยใช้เป็นจุดลงโทษผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ เพื่อที่จะสร้าง Jeondong Cathedral ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สละชีพเพื่อศาสนาคนแรกที่เสียชีวิต
 • เที่ยง
  รับประทานอาหารกลางวัน เมนู บิบิมบับ หรือข้าวยำเกาหลีที่เสิร์ฟในชามร้อนๆ นอกจากนี้ยังนิยมใส่ไข่ดิบ ไข่ดาว หรือไข่ลวก และเนื้อสัตว์ที่หั่นบางๆ พร้อมกิมจิ จากนั้นคลุกส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากันดีก่อนรับประทาน
  บ่าย
  พาทุกท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (KIM MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมา และความผูกผันที่ชาวเกาหลีมีต่อสาหร่าย อีกทั้งยังให้ท่านได้ลองฝึกทำข้าวห่อสาหร่ายอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี พิเศษ....ที่นี่ยังมีบริการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลีอีกด้วย ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนั้นได้เวลานำท่านสู่ ศูนย์เวชเครื่องสำอาง แบรนด์ดังของเกาหลีมากมาย ที่ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป
  ค่ำ
  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Todai Restaurant ซีฟู๊ด บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูนานาชาติไม่อั้น เช่น ชูชิ ซาชิมิ พิซซ่า พาสต้า อาหารทะเลสดๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกอย่างจุใจ พร้อมตบท้ายด้วยเมนูของหวานสุดฟิน
 • จากนั้นให้อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม สยามสแควร์เกาหลี เป็นแหล่งแฟชั่นการแต่งกายที่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสื้อผ้า แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องประดับสวยงามต่างๆ เครื่องสำอางยี่ห้อดังมากมาย เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood อื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นของบ้านเราด้วย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Yongsan Ibis หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 5: ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ดิวตี้ฟรี - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ

  เช้า
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด, โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ ขับสารตกค้างจากอาหาร แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
  เที่ยง
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น มนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้ง กิมจิ ไก่ตุ๋นโสม ที่บรรจุอยู่ในถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึก มากมาย ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์
 • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 • รายละเอียดราคา

  กำหนดวันเดินทาง
  อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
   
  ราคาผู้ใหญ่
  เด็กมีเตียงเสริม
  เด็กไม่มีเตียง
  พักเดี่ยว
  18 - 22 ม.ค. 62
  39,900
  38,900
  37,900
  4,500
  15 - 19 ก.พ. 62
  39,000
  38,900
  37,900
  4,500
  25 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
  39,000
  38,900
  37,900
  4,500

  เงือนไขการจอง

  อัตราค่าบริการรวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง กรุงเทพ-อินชอน
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • สัมภาระน้ำหนัก OZ/KE น้ำหนักรวมไม่เกิน 23 กิโลกรัม และ TG ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อใบ/ท่าน
  ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย
  • ค่าที่พักในโรงแรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  อัตราค่าบริการไม่รวม
  • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
  • ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
  • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ พาสปอร์ต, ใบประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่, สำเนาทะเบียนบ้าน, สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป)
  ระเบียบการสำรองที่นั่ง
   ระเบียบการสำรองที่นั่ง และเงื่อนไข โทร. 02-539-5770 แฟกซ์ 02-932-5352

   สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมเอกสารดังนี้

    1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง
    2. ยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
    3. เงินมัดจำท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 - 20 วัน
    4. การยกเลิก
     กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลา และจำนวนดังนี้
     • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน
     • ยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
     • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
     • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
    5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
    6. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
    7. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  การโอนเงินเข้าบัญชี
  • ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขา: ย่อยลาดพร้าว 71
   ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด
   บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 253-202057-8

  • ธนาคาร: กสิกรไทย สาขา: ย่อย ลาดพร้าว 71
   ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด
   บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 601-2-02452-3
  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352

   กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

  เอกสารใช้ประกอบในการเดินทาง
   1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)

   สำหรับท่านที่ไม่เคยไปเกาหลี เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

   1. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มต้นการทำงาน)
   2. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการ กรุณาจัดเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อของท่านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
   3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
   4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบัน
   5. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาอังกฤษ
    ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
    1. หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
    2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน
    3. สำเนาสูติบัตร

   *การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบเพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้

  หมายเหตุ
  • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไป
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ทางบริษัทคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
  • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
  • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  • ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
  Happytokorea
  Happytokorea
  Happytokorea
  Happytokorea
  Line @Happytokorea